ترک اعتیاد و مراقبت بعد از آن

ترک مواد مخدر، موادمحرک، مواد روان گردان زیر نظر پزشک متخصص و تیمی کارامد

مراقبت بعد از ترک اعتیاد

مراقبت بعداز سم زدایی بیماران درمنزل زیرنظرروانپزشک ،روان درمانی بیماران زیرنظرکادرمجرب بالینی ومراقبت ازبیماران دردوران طلایی بعدازسم زدایی یکی از راه کارهایه ترک ‌عدم بازگشت بیماران دردوران پس از سم زدایی می‌باشد