مراقبت از بیماران اعصاب

درمان بیماران اعصاب و روان و مراقبت از بیماران اعصاب روان پس از ترخیص زیرنظرپزشک متخصص و کادر مجرب
نیازهای بیماران روانی و خانواده های انان متنوع ومتعدد و بر حسب مراحل مختلف بیماری متفاوت است برای فراهم اوردن مراقبت های همه جانبه برای برخی از بیماران روانی طیف وسیعی از خدمات مورد نیاز است تعیین نیازها ی روانی پس از ترخیص از بیمارستان یکی از هدف های اولیه این مرکز است و ارزیابی نیازهای روانی مراقبتی این بیماران است نیازهای مانند مشاوره منظم توسط متخصص ارائه مراقبت در جامعه پیگیری و درمان پس از ترخیص اموزش به بیمار و خانواده انان بازتوانی روانی و اجتماعی رامهم دانستند مراقبت سرپای حمایتی حمایت شغلی حرفه ای و تامین نیازهای اولیه واساسی در الویت قرار میگیرند